Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      01/10/2020
TG GT 4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1T. Quan Trắc 01MN15:30-764
2T. Quan Trắc 02MN15:30-790
3T. Quan Trắc 03MN15:30-819
4Giếng số 1HTL16:10-833
5Giếng số 2HTL15:40-929
6Giếng số 3HTL14:05-1465
7Giếng số 4HTL15:55-811
8Giếng số 5HTL13:50-802
9Giếng số 6HTL16:00-875