Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1T. Quan Trắc 01MN15:30-764
2T. Quan Trắc 02MN15:30-790
3T. Quan Trắc 03MN15:30-819
4Giếng số 1HTL16:10-833
5Giếng số 2HTL15:40-929
6Giếng số 3HTL14:05-1465
7Giếng số 4HTL15:55-811
8Giếng số 5HTL13:50-802
9Giếng số 6HTL16:00-875